570-581

GVB 570 te Amsterdam station Sloterdijk (xx-xx-xxxx) RB
GVB 570 te Amsterdam station Sloterdijk (xx-xx-xxxx) RB


GVB 578 te Amsterdam station Sloterdijk (xx-11-1986) RvI
GVB 578 te Amsterdam station Sloterdijk (xx-11-1986) RvI